Mamaiti

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Prestashop Modules

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MAMAITI

 

Właścicielem sklepu internetowego www.mamaiti.pl jest firma Adam Karpiński dostępna pod adresem ul. Grenadierów 34, 04-073 Warszawa, prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8351545930, Regon: 364093985.

Kontakt ze sklepem można uzyskać:

 • pod numerami telefonów: 732940495, 697527999,
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@mamaiti.pl.

 

§ 1 Definicje

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym;
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Sprzedawca – właściciel sklepu internetowego www.mamaiti.pl;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mamaiti.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie;
 7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży;
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.);
 12. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 13. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.).

 

§ 2 Zasady ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.mamaiti.pl;
 2. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet;
 3. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, że ustawienia wyświetlania jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, Sklep Internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta;
 4. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie (zdjęcia, teksty, materiały graficzne) stanowią własność Sprzedawcy lub firm współpracujących. Wykorzystanie ich bez zgody właściciela strony jest zabronione;
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.mamaiti.pl ;
 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego,
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego,
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

§ 3 Oferta

 

 1. Przedmiotem transakcji są towary wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia;
 2. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i są cenami brutto. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki;
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena podana przy towarze w chwili składania zamówienia;
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych;
 5. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji;
 6. Towary prezentowane na stronach Sklepu stanowią ofertę , w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 4 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 

 1. Składanie zamówień (dokonywanie zakupów) możliwe jest zarówno jednorazowo, jak i dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników;
 2. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, jego akceptacją i podaniem danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia;
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe;
 4. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, Kupującemu przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w poufności;
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 

§ 5 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.mamaiti.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka;
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów;
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”;
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu;
 7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem;
 8. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;
 9. Zamówienia złożone po godz. 16.00 oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od następnego dnia roboczego;
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem;
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia nie są dostępne przez Internet;
 12. Zamówienia złożone w Sklepie, z nieuregulowaną płatnością oraz w przypadku braku kontaktu ze strony Klienta, zostaną anulowane po upływie czternastu (14) dni od złożenia zamówienia.

 

§ 6 Koszty i terminy dostawy

 

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia;
 2. Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient i o których wysokości Klient jest informowany w chwili zawarcia umowy;
 3. Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale firm kurierskich i Poczty Polskiej;
 4. Koszty, czas dostawy i obowiązujące promocje zostały przedstawione na podstronie DOSTAWA. Dodatkowo koszty zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia;
 5. Czas dostawy liczony jest od momentu przygotowania zamówienia. Czas przygotowania zamówienia podany jest w opisie produktu i jest liczony od momentu zaksięgowania pieniędzy (opcja przelew) lub od momentu złożenia zamówienia (opcja gotówka);
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

 

§ 7 Płatności

 

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy dowód sprzedaży (paragon) lub fakturę, jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia i podał niezbędne dane;
 2. Sklep nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem;
 3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:
 • przelew - należność za towar oraz przesyłkę zostanie przelana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia,
 • przelew online - forma płatności elektronicznej obsługiwana przez przelewy24.pl,
 • PayPal - płatność elektroniczna w formie wirtualnej portmonetki,
 • gotówka - odbiór osobisty;
 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu lub od momentu złożenia zamówienia przy wybraniu opcji gotówka - odbiór osobisty.

 

§ 8 Odstąpienie od umowy

 

 1. Na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin odstąpienie od umowy, należy wysłać do nas taką informację na adres mailowy sklep@mamaiti.pl ;
 2. Odstąpienie od umowy jest możliwe wówczas, gdy produkt jest w stanie niezmienionym. Oznacza to, że produkt nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem). Ponadto produkt powinien posiadać wszystkie metki i etykiety. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych w wyniku odstąpienia od umowy towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zwrotowi nie podlegają towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić;
 3. Towar powinien być zwrócony niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście (14) dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy, na adres Sprzedawcy. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko. Sklep nie przyjmuje żadnych odsyłanych przesyłek za pobraniem;
 4. Sklep zwróci Klientowi cenę Towaru oraz koszty wysyłki Towaru do Klienta, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Ustawy o prawach konsumenta;
 5. Do przesyłki zwrotnej prosimy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę. Formularz odstąpienia od umowy jest dostępny pod adresem: FORMULARZ. Sklep wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemnej formie. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem;
 6. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia, umowa jest uważana za niezawartą, a obie strony umowy zwracają sobie wzajemnie to, co sobie świadczyły.

 

§ 9 Reklamacje dotyczące towarów

 

 1. Sklep odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym. Sklep jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową;
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Sprzedawcy tj. Adam Karpiński, ul. Grenadierów 34, 04-073 Warszawa, sklep@mamaiti.pl . Składając reklamację należy dostarczyć reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady; danych kontaktowych Klienta). Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do czternastu (14) dni i poinformowania Klienta o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu czternastu dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż Sklep uznał żądania za uzasadnione;
 3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sklep niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w Sklepie towary. Warunkiem zwrotu należności jest podanie numeru konta bankowego Klienta, na który ma być zrobiony zwrot;
 4. Sklep w przypadku niezgodności produktu z umową zwróci koszty dostarczenia wadliwego towaru Kupującemu;
 5. W przypadku nieodpowiedniego wyboru rozmiaru przez Klienta i chęci wymiany towaru na inny rozmiar, Klient powinien zgłosić ten fakt na adres mailowy sklep@mamaiti.pl, po czym odesłać go na adres Sprzedawcy. Całkowite koszty wymiany towaru ponosi Klient. Ponowna wysyłka towaru nastąpi po uiszczeniu przez Klienta kosztów wysyłki na konto Sklepu.

 

§ 10 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów;
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego;
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Adam Karpiński, ul. Grenadierów 34, 04-073 Warszawa, sklep@mamaiti.pl;
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu;
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do czternastu (14) dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

§ 11 Dane osobowe

 

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu w związku z zakupami jest Sprzedawca;
 2. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia oraz celów ewidencyjnych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych;
 3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w Sklepie. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych;
 4. W celu realizacji umowy Sklep Internetowy udostępnia zebrane od Państwa dane partnerom, za pomocą których Sklep realizuje zobowiązania, tj. firmy kurierskie i operator systemów płatności (PayPro – przelewy24.pl). W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa;
 5. O ile Klient wyraził na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Sklepu. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie;
 6. Sklep zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów e-mail, w celach niezwiązanych z realizacją zamówienia;
 7. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania;
 8. Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient sam nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło do konta i nie udostępniać ich osobom trzecim. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu.

 

§ 12 Zmiana Regulaminu

 

 1. Każdorazowa zmiana Regulaminu, będzie ogłaszana w formie komunikatu na stronie internetowej www.mamaiti.pl;
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie;
 3. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży nie zmienia treści umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu. oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

 

 1. Żadne zapisy niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Sprzedawcy w jakichkolwiek kwestiach, w wypadku których wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem;
 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu;
 3. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem;
 4. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego;
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy;
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 

Data opublikowania regulaminu: 14.02.2017 r.

 

Zmiany do wersji z dnia 11.01.2017 :

- doprecyzowano czas dostawy

§ 6 Koszty i terminy dostawy

 1. Czas dostawy liczony jest od momentu przygotowania zamówienia. Czas przygotowania zamówienia podany jest w opisie produktu i jest liczony od momentu zaksięgowania pieniędzy (opcja przelew) lub od momentu złożenia zamówienia (opcja gotówka).

§ 7 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy dowód sprzedaży (paragon) lub fakturę, jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia i podał niezbędne dane;
 2. Sklep nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem;
 3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:
 • przelew - należność za towar oraz przesyłkę zostanie przelana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia,
 • przelew online - forma płatności elektronicznej obsługiwana przez przelewy24.pl,
 • PayPal - płatność elektroniczna w formie wirtualnej portmonetki,
 • gotówka - odbiór osobisty;
 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu lub od momentu złożenia zamówienia przy wybraniu opcji gotówka - odbiór osobisty.

 

 

 

Zmiany do wersji z dnia 10.11.2016:

 - rachunek zastąpiono fakturą

§ 7 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy dowód sprzedaży (paragon) lub rachunek, jeżeli Zamawiający zażądał jego wystawienia i podał niezbędne dane;

- usunięto płatność kartą

§ 7 Płatności

 4. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:

 • przelew - należność za towar oraz przesyłkę zostanie przelana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia,
 • przelew online - forma płatności elektronicznej obsługiwana przez przelewy24.pl,
 • karta płatnicza (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez przelewy24.pl,
 • PayPal - płatność elektroniczna w formie wirtualnej portmonetki,
 • gotówka: odbiór osobisty;